Hmoob

Kev Pab Txhawb thiab Kev Pabcuam Ntawm New Horizon

New Horizons muab kev pabcuam thiab kev pab txhawb rau cov pojniam, txivneej thiab lawv tsev neeg uas muaj teebmeem raug ua phem rau hauv tsev, yuam deev, raug mos lossis raug ua phem rau hauv lawv lub neej. Peb cov kev saib xyuas yog pab saib xyuas dawb xwb thiab yuav raug ceev zoo thiab muaj pab txhawb rau koj txawm tias tam sim no koj raug ib tug neeg txheeb ze ua phem, tab tom khiav tawm mus ntawm ib tug neeg txheeb ze ua phem, koj twb khiav tawm mus ntawm ib tug neeg txheeb ze ua phem lossis koj qhov raug ua phem nyuam qhuav tsis ntev los no lossis yav dhau los.

Tag Nrho Cov Kev Pabcuam yog PUB DAWB thiab Raug Ceev Zoo

New Horizons muaj ob peb tug neeg lis haujlwm txhua txhua 24 teev. Txhawm rau kom peb muab kev pab txhais lus tau ntau hom lus rau cov neeg  dim qhov tuag los tau txhua txhua 24 teev hauv ib hnub, peb siv kev pab txhais lus rau hauv xovtooj. Yog peb tab tom ua haujlwm nrog ib tug neeg dim los ntawm qhov tuag, peb tuaj yeem hu rau tus xovtooj no tau thaum tsis muaj kws pab txhais ob hom lus.

 ** Yog koj xav tau ib tug kws txhais lus, thov qhia rau peb paub thaum koj tuaj ntsib lossis hu rau tus xovtooj xwm txheej kub ntxhov. Thaum koj hu rau tus xovtooj xwm txheej kub ntxhov, thov qhia koj lub npe thiab tus nab npawb xovtooj thiaj li hu rov qab rau koj tau. Dhau ntawd ces peb mam li hu rau koj (lossis hu rov qab rau koj yog koj hu tsis tau), hu rau tus xovtooj pab txhais lus thiab dhau ntawd mam li txuas rau koj nrog tus kws txhais lus thiab tus kws lis hauj lwm hauv tus xovtooj xwm txheej kub ntxhov. Dhau ntawd tus kws lis haujlwm thiab tus kws txhais lus mam li nug koj seb koj hais hom lus dab tsi, thaum nrhiav tau tus kws txhais lus los tham hauv xovtooj lawm, tus kws lis haujlwm mam li nrog koj tham txog koj tej kev txhawj xeeb, nug thiab mloog txog koj qhov teeb meem.

 

COV XOVTOOJ XWM TXHEEJ KUB NTXHOV

LA CROSSE
608-791-2600 (TTY siv tau)
1-888-231-0066 (TTY siv tau)

WHITEHALL
1-800-706-8586 (TTY siv tau)

Tus xovtooj thaum muaj teebmeem yog tsim los pab kev nyab xeeb rau cov neeg tau hu tuaj thiab txais cov ntaub ntawv ubno, cov ntaub ntawv xa mus thiab ua chawv nrog hnov txhawm rau tham txog lawv tej teebmeem.

New Horizone nyob rawv nov pab txhawb koj, txawm yog li cas los xij. Koj tuaj yeem yog ib tug raug ua phem uas yeej xam tsis muaj kev tawm mus, tsis muaj kev txheeb ze nrog, lossis kev xav tawm mus ntawm tus neeg ua phem.

 

CHAW NKAUM

608-791-2600 (TTY siv tau)
1-888-231-0066 (TTY siv tau)

Peb lub chaw nkaum yog ib qho chaw nyob ib ntus rau cov pojniam, txivneej thiab cov menyuam yaus uas tam sim no tab tom raug ua phem rau hauv tsev, yuam deev, raug mos thiab/lossis raug ua phem rau hauv lawv lub neej thiab cov uas tab tom ntsib kev tsis nyab xeeb. Peb qhov chaw nkaum yog qhov chaws so ib ntus pab kom nws muaj kev ywj pheej thiab kev nyab xeeb.

Peb qhov chaw nkaum yog ib qho chaw nyob uas muab rau koj nrog rau lwm yam kev pab, kev kawm ntawv, thiab kev pab txhawb dej siab dej ntsws. Peb muab kev pab txhawb kom koj txawj txiav txim siab rau koj tus kheej. Peb xav kom koj los tsim koj tus kheej txoj kev npaj kev pab txhawb nqa uas yuav ua rau kom koj rov pab tau koj tus kheej.npaj kev tsim kho txoj kev npaj rau koj tus kheej kom koj paub los ntawm koj tus kheej.

Thov lees paub tias peb tseem yuav pab txhawb koj mus ntxiv thaum koj tawm hauv lub chaw nkaum ib ntus mus lawm. Koj tseem yuav tau txais kev pabcuam txhua yam mus ntxiv thiab koj tuaj yeem hu xovtooj mus, xa ntawv mus, xa email, thiab hu mus teem caij sib ntsib, lossis tuaj mus rau tom peb chav lis haujlwm hauv La Crosse lossis Whitehall.

 

COV CHAW PAB SAIB XYUAS

Yog koj tab tom nrhiav kev saib xyuas, peb xav kom koj hu xovtooj mus teem caij sib ntsib lossis tuaj ntsib peb.  Tej zaum yuav xauv cov qhov rooj thiaj nyab xeeb, thov nyem lub tswb nrov ntawm lub qhov rooj yog xav tau kev pab:

LA CROSSE
Cov Sijhawm Teev: Hnub Monday-Friday ~ thaum 9:00 teev sawv ntxov-4:00 teev yav tsaus ntuj (ib txwm kaw rau cov Hnub So)
Thaj Chaw: 1223 Main St., La Crosse
Xovtooj: 608-791-2610 cov npe ntawm cov neeg ua haujlwm

WHITEHALL
Cov Sijhawm Teev: Hnub Monday-Friday ~ thaum 9:00 teev sawv ntxov-4:00 teev yav tsaus ntuj (ib txwm kaw rau cov Hnub So)
Thaj Chaw: 18544 Scranton St., Whitehall
Xovtooj: 715-538-2810

 

KEV PAB QHIA TXOJ CAI

Peb cov kws lis haujlwm tsis yog cov kws hais plaub thiab tsis tuaj yeem muab kev qhuab qhia tau. Lawv tuaj yeem qhia cov ntaub ntawv uas yuav siv rau hauv tsev hais plaub rau koj. Peb feem kev pab qhia txoj cai tuaj yeem pab saib xyuas cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub thiab muab kev pab koj hauv tsev hais paub ntug raws li koj thov.

Peb Feem Kev Pab Txoj Cai tuaj yeem pab koj:

 • Ua Daim Ntawv Txib Txog Kev Txwv Kev Ua Phem Hauv Tsev/Daim Ntawv Txwv Los Ntawm Lub Tsev Hais Plaub
 • Ua Daim Ntawv Txib Txog Kev Txwv Kev Ua Phem/Daim Ntawv Txwv Los Ntawm Lub Tsev Hais Plaub
 • Npaj cov txheej txheem hais plaub hauv tsev hais plaub
 • Xa cov ntaub ntawv rau tom lub tsev hais plaub
 • Kev pab lis cov ntaub ntawv rau hauv Cov Zos La Crosse & Whitehall thiab lwm cov zos thiab xeev
 • Teb rau cov nqe lus nug txog kev sib nrauj
 • Cov Ntaub Ntawv Thov Ntawm Lub Tsev Hais Plaub Txog Kev Yuam Cai
 • Yuam Muaj Kev Hais Kom Them Ib Qho Nqi Rau Lub Tsev Hais Plaub yog ntsig txog kev ua phem rau hauv tsev

Yog koj muaj npe yog ib tug neeg raug ua phem los ntawm kev ua phem hauv tsev raws li daim ntawv teev num ntawm tub ceev xwm, tej zaum peb cov kws lis haujlwm yuav hu tuaj qhia txog koj cov cai, teb cov nqe lus nug, muab kev paub thiab tej ntaub ntawv xa uas koj xav tau tam sim no lossis yav tom ntej, pab koj tsim koj tus kheej li kev npaj kev nyab xeeb thiab muab cov ntaub ntawv pabcuam qhia rau koj.

LA CROSSE
Kev Pab Qhia Txoj Cai: 608-791-2610 txuas rau 1303

WHITEHALL
Kev Qhuab Qhia Txog Feem Kev Ua Phem Rau Hauv Tsev lossis Kev Yuam Deev: 715-538 -2810

 

KEV QHIA RAU COV NEEG HLUAS THIAB YIM NEEG

Cov kev pab txhawb thiab pab qhia rau cov neeg hluas thiab yim neeg muaj xws li; cov menyuam yaus, cov neeg hluas, thiab cov niam txiv uas tsis yog cov raug ua phem. Ib tug menyuam yaus/neeg hluas uas yog tus niam losyog txiv raug ua phem los ntawm ib tug neeg txheeb ze, txawm tias qhov ua phem no yuav tsis muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tus menyuam yaus/tus neeg hluas no los xij. Peb Feem Kev Pab Txhawb Rau Cov Neeg Hluas thiab Yim Neeg (nyob hauv La Crosse thiab Whitehall) tuaj yeem pab qhia kom cov neeg hluas nkag siab tias kev ua phem tsis yog lawv qhov txhaum, kom lawv nkag siab txog feem kev noj qab haus huv thiab feem kev sib txuas raws li qhov lawv xav tau thiab lawv qhov kev xav kom tsis txhob muaj kev npau taws rau lwm tus. Peb tuaj yeem ua haujlwm nrog tus niam losyog tus txiv uas tsis raug ua phem thiab sib tham txog feem kev tiv thaiv los daws qhov teebmeem kom phim raws li kev coj tus cwjpwm ntawm cov menyuam yaus. Peb yuav ua haujlwm nrog tus neeg hluas thiab tus niam losyog tus txiv uas tsis raug ua phem los pab txhawb txog feem kev noj qab haus huv feem zoo rau thaum kev sib txuas lus thiab siv lub sijhawm nyob uake ntawm tus niam losyog tus txiv thiab tus menyuam.

Peb Feem Kev Qhia Cov Hluas thiab Yim Neeg tuaj yeem:

 • Pab txhawb rau cov neeg hluas thiab/lossis tus niam txiv uas tsis tus raug ua phem
 • Pab koj npaj kev saib xyuas cov menyuam yaus rau havu lub zos
 • Thaum lub sijhawm nyob ntawm qhov chaw nkaum, qee zaus yuav muaj kev xam phaj txog kev saib xyuas menyuam rau ntawm qhov chaw ntawd, teem caij sib ntsib, thiab lwm yam.
 • Ua haujlwm nrog cov chaw lis haujlwm ntawm lub zos thiab cov kev pab txhawb uas muaj feem txaus nyiam tshaj plaws raws li koj tus menyuam qhov kev npaj
 • Muab cov ntaub ntawv qhia rau koj thiab xa mus rau cov chaw saib xyuas tsim nyog nyob hauv lub zos

LA CROSSE
Kev Pab Txhawb Rau Cov Neeg Hluas thiab Yim Neeg: 608-791-2610 txuas rau 1203

WHITEHALL
Kev Pab Txhawb Rau Cov Neeg Raug Yuam Deev: 715-538 -2810
Kev Pab Txhawb Rau Cov Neeg Hluas thiab Yim Neeg: 608-791-2610 txuas rau 1203

KEV NPAJ RAU KEV NYAB XEEB

Txoj kev npaj rau kev nyab xeeb yog npaj rau txhua cov neeg uas tej zaum yuav raug ua phem lossis ntshai los ntawm lawv tus txij nkawm/tus khub, tus hluas nraug/tus hluas nkauj, tus menyuam yaus loj lossis lwm tus neeg ntawm yim neeg. Kev npaj kev nyab xeeb yuav pab koj npaj saib xyuas rau tej yam yuav muaj feem txaus ntshai. Tsuas xaiv cov lus qhuab qhia uas phim rau koj kis raws li cov lus qhuab qhia ntawm no xwb. Yuav tsum tau ceev faj tshwj xeeb thaum muaj riam phom nyob hauv lub tsev.

KEV NYAB XEEB THAUM MUAJ IB QHO FOOB POB TAWG

 1. Yog koj pom tias yuav muaj ib qho kev tsis sib haum xeeb tshwm sim (feem ntau koj yeej tsis tuaj yeem), mus rau ntawm ib thaj chaw uas muaj kev tawm uas tsis yog hauv chav plob tau (lossis nyob ze tej yam tawv), ib lub tsev ua mov (cov riam), lossis ib qho chaw nyob ze cov riam phom.
 2. Nyob twj ywm hauv ib chav uas muaj xovtooj yog li ntawd koj thiaj hu tau rau tub ceev xwm tus xovtooj 911, hu tau rau ib tug phooj ywg lossis ib tug neeg hauv lub zos tau.
 3. Yog cov riam phom nyob hauv lub tsev, qhia rau lub chaw yuam siv txoj cai lij choj
 4. Xyaum khiav tawm hauv koj lub tsev kom nyab xeeb. Xav koj txoj kev tawm rau hauv nruab siab. Nrhiav cov qhov rooj, cov qhov rais, ntaiv hluav taws xob, lossis theem ntaiv nce nqis zoo tshaj plaws.
 5. Muaj ib lub hnab rau cov tshuaj khomob thiab lwm yam khoom siv tseem ceeb. Muab nws zais cia rau qhov chaw muab tau yooj yim thiaj li muab tau sai lossis muab nws tso rau ib qho chaw zoo yog tus neeg ua phem rau koj nrhiav koj lub tsev.
 6. Tsim ib lo lus zais siv nrog koj cov menyuam, cov xeeb ntxwv, thiab lwm tus neeg thaum koj xav kom lawv hu rau tub ceev xwm.
 7. Thov kom ib tug neeg nyob uake hauv zos hu rau tub ceev xwm yog lawv hnov ib qho sib ntaus sib cav haus koj lub tsev.
 8. Txiav txim siab thiab npaj qhov chaw koj yuav mus yog koj yuav tsum tau tawm hauv tsev mus (txawm tias koj tsis xav tawm mus los xij).
 9. Ua raws li koj qhov kev xav thiab kev txiav txim siab. Yog qhov teebmeem no txaus ntshai heev, yuav tau ua tej yam kom txhob npaus taws koj thiaj li muaj sijhawm xav tias yuav ua licas txuas mus ntxiv.
 10. Nco ntsoov tias-KOJ TSIS TSIM NYOG RAUG NTAUS LOSSIS RAUG HAWV!

KEV NYAB XEEB THAUM NPAJ TAWM MUS

 1. Qhib ib tug as-qhauj txuag nyiaj uas koj lub npe. Xaiv tso koj cov nyiaj tshev lossis daim nyiaj tshev ncaj qha rau hauv koj tus as-qhauj. Xav txog lwm txoj hau kev uas yuav ua kom koj muaj kev ywj pheej ntau ntxiv.
 2. Muab koj cov nyiaj, cov yawm sij tseem ceeb, cov ntaub ntawv theej tseem ceeb, thiab cov ris tsho tshwj xeeb khaws cia nrog ib tug neeg uas koj ntseeg siab yog li ntawd koj thiaj tawm mus tau sai.
 3. Khaws cov nab npawb xovtooj ntawm lub chaw saib xyuas kev ua phem hauv tsev cia kom nyob ze ntawm koj thiab khaws qee yam khoom lossis ib daim npav xovtooj cia nrog koj txhua lub sijhawm thiaj tau siv hu xovtooj thaum muaj xwm txheej kub ntxhov. Yog ua tau thov nqa ib lub xovtooj ntawm tes nrog koj.
 4. Nrhiav ib tug neeg uas kam cia koj mus nyob nrog lawv lossis kam qiv txais nyiaj rau koj.
 5. Yog koj muaj hnub nyoog 60 xyoo lossis tshaj saud, hu xovtooj rau lub chaw saib xyuas neeg laus ntawm koj lub zos/lub chaw saib xyuas neeg laus ntawm haiv neeg tsawg mus nug seb koj puas muaj feem tau txais kev pab los ntawm tsoomfwv thiab cov chaw pabcuam ntiag tug xws li Social Security, cov nyiaj laus, vaj tse, kev pab thauj mus los, thiab pab kas phais kho mob.
 6. Nqa cov tshuaj kho mob, cov ntaub ntawv sau yuav tshuaj kho mob, cov tsom iav qhov muag, cov tso rau pob ntseg kom hnov lus, lossis lwm yam khoom siv uas koj xav tau.
 7. Nquag saib xyuas koj txoj kev npaj rau kev nyab xeeb thiaj li npaj khiav tawm mus tau nyab xeeb los ntawm tus neeg ua phem rau koj. NCO NTSOOV-KEV KHIAV TAWM MUS YUAV YOG LUB SIJHAWM TXAUS NTSHAI TSHAJ PLAWS.

KEB NYAB XEEB HAUV KOJ TUS KHEEJ LUB TSEV

(Yog tus neeg ua phem rau koj tsis nyob nrog koj)

 1. Hloov cov ntsuas phoo xauv cov qhov rooj kom sai li sai tau. Yuav lwm yam ntsuas phoo xauv thiab cov khoom tiv thaiv kev nyab xeeb rau ntawm koj cov qhov rai. Teeb lossis teeb ntxiv cov teeb taw rau sab nrauv nraum zoov.
 2. Yog koj muaj cov menyuam yaus me, cov xeeb ntxwv, lossis lwm tus neeg nyob nrog koj, muab koj qhov kev npaj kev nyab xeeb tham qhia rau lawv thaum koj yuav tsis nyob nrog lawv thiab muab qhia rau lawv lub tsev kawm ntawv, lub chaw saib xyuas yav nruab hnub, thiab lwm qhov chaw tias tus neeg muaj cai tuaj tos lawv yog leej twg.
 3. Qhia rau cov neeg nyob uake hauv zos thiab koj tus tswv tsev tias tus neeg ua phem rau koj tsis nyob nrog koj lawm thiab kom lawv hu xovtooj rau tub ceev xwm yog lawv pom tus neeg ua phem rau koj nyob ze ntawm koj lub tsev.
 4. Siv ib lub tshuab teb xovtooj kuaj xyuas cov xovtooj hu mus.

DAIM NTAWV POV THAIV KOM NYAB XEEB

 1. Khaws koj daim ntawv pov thaiv nrog koj txhua lub sijhawm. (Thaum koj hloov koj lub hnab rau nyiaj, yuav tsum muab nws tso ua ntej rau hauv). Yog daim ntawv no poob lossis raug ua puas lawm, koj tuaj yeem thov ib daim ntawv pov thaiv theej tshiab los ntawm Chav Lis Haujlwm ntawm Lub Tsev Hais Plaub Hauv Lub Zos.
 2. Hu rau tub ceev xwm yog tus neeg ua phem rau koj ua txhaum tshooj cai ntawm daim ntawv pov thaiv.
 3. Xav txog lwm txoj hau kev nyab xeeb rau kis tub ceev xwm tsis tuaj pab kiag tam sim ntawd.
 4. Qhia rau tsev neeg, cov phooj ywg, cov xib fwb qhia ntawv, thiab cov neeg nyob uake hauv zos tias koj daim ntawv pov thaiv tseem siv tau.
 5. Kev Nyab Xeeb rau hauv Tej Chaw Ub No) (Tsev Kawm Ntawv, ntawm koj txoj haujlwm, ntawm tej chaw uas sawd daws nyob/chaw ua si lossis cov haujlwm pab ua dawb)
 6. Nrhiav tug neeg uas koj yuav hais qhia txog koj qhov teebmeem. Qhov no yuav muaj xws li koj lub tsev kawm ntawv, chav lis haujlwm, lossis lub tsev saib xyuas kev nyab xeeb (muab tus neeg ua phem rau koj daim duab qhia rau lawv yog ua tau).
 7. Nrhiav ib tug neeg los kuaj xyuas cov xovtooj hu rau koj, yog ua tau.
 8. Tsim ib hom kev npaj nyab xeeb thaum koj tawm mus rau sab nrauv ib thaj chaw. Hais kom ib tug neeg pab koj soj qab xyuas koj lub tsheb, lub tsheb npav, lossis lub tsheb tav-xis. Yog ua tau, siv ntau txoj kev thaum rov qab mus tom koj lub tsev. Yog muaj qee yam tshwm sim thaum koj rov qab mus tsev xav seb koj yuav ua licas.

KEV NYAB XEEB NTAWM KOJ THIAB KEV XAV TXOG KEV NOJ QAB HAUS HUV

 1. Yog koj tab tom xav yuav rov qab mus rau tom ib qho chaw uas yuav muaj feem raug ua phem, tham txog ib hom kev npaj nrog tus neeg uas koj ntseeg siab.
 2. Yog koj yuav tsum txuas lus nrog tus neeg ua phem rau koj, yuav tsum siv txoj hau kev uas ua rau koj nyab xeeb tshaj plaws. Tsis hais hu xovtooj, xa ntawv, lossis siv ib tug neeg mus ntsib.
 3. Xav txog feem zoo ntawm koj tus kheej thiab coj zoo nrog lwm tus neeg thaum koj xav tau dab tsi.
 4. Nyeem ntawv, cov ntaub ntawv xov xwm, thiab paj lug thiaj yuav pab txhawb kom koj paub ntau yam.
 5. Nrhiav seb tus neeg twg thiaj qhib siab thiab nrog koj tham zoo, thiab tus neeg twg thiaj pab txhawb raws li qhov koj xav tau. Nrhiav ib tug xovtooj thaum muaj kev ua phem rau hauv tsev/tus xovtooj xwm txheej kub ntxhov.
 6. Npaj mus koom pawg pab txhawb rau cov pojniam lossis cov neeg raug ua phem yam tsawg kawg yog ob lub asthiv ib zaug thiaj li tau txais kev pab txhawb los ntawm lwm tus neeg thiab thiaj paub ntau ntxiv txog koj tus kheej thiab kev sib raug zoo.

YOG KOJ YOG IB TUG NEEG HLUAS

( vim los ntawm kis raug ua phem lossis raug siv dag siv zog)

 1. Nrhiav seb leej twg koj thiaj hu xovtooj rau lawv tau xws li tus phooj ywg, xibfwb qhia ntawv, kwv tij, lossis tub ceev xwm.
 2. Hu rau ib tug kws lis haujlwm rau tom lub tsev hais plaub lossis hu rau lub chaw lis haujlwm saib xyuas kev ua phem rau hauv tsev ntawm ib cheeb tsam mus thov kom lawv ua ib daim ntawv pov thaiv thiab muab ib txoj kev npaj nyab xeeb rau koj.

NQA TEJ YAM KHOOM SIV RAWS LI HAUV QAB NO NROG KOJ YOG KOJ KHIAV TAWM MUS

 • Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb lossis lwm daim npav ID
 • Nyiaj, cov ntawv tso nyiaj hauv tuam txhab nyiaj, cov ntawv sau nyiaj tshev, cov npav rho nyiaj, cov npav ATM, thiab cov ntawv them nqi vaj tse
 • Cov ntaub ntawv tseem ceeb muaj xws li:
  • Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj Hnub Yug
  • Daim Npav Social Security
  • Ntawv Tso Cai Ua Haujlwm
  • Daim Npav Ntsuab
  • Cov ntaub ntawv sib nrauj lossis cov ntaub ntawv pov thaiv
  • Cov ntaub ntawv pab kas phais lossis cov ntaub ntawv khomob
  • Cov ntaub ntawv xauj tsev nyob, tsab ntawv pom zoo xauj tsev, lossis daim ntawv pov thawj vaj tse
 • Cov yawm sij (tsev, tsheb, chav lis haujlwm)
 • Cov tshuaj khomob, tsom iav qhov muag, cov khoom siv looj pob ntseg kom hnov lus, thiab cov khoom siv pab rau koj thiab koj cov menyuam, cov xeeb ntxwv thiab lwm tus neeg nyob nrog koj
 • Cov khoom siv ntawm tus kheej xws li phau ntawv sau chaw nyob, cov duab, cov nyiaj kub coj ntawm lub cev, thiab cov khoom muaj nuj nqis rau koj thiab koj cov menyuam/cov xeeb ntxwv

Cov Npawb Xovtooj Tseem Ceeb:

Lub Tsev Haujlwm Tub Ceev Xwm Uas Tsis Yog Kis Xwm Txheej Kub Ntxhov_____________________

Feem Pab Txhawb Rau Kis Raug Ua Phem Rau Hauv Tsev___________________

Lub Chaw Saib Xyuas Cov Neeg Laus Hauv Lub Zos/Haiv Neeg Tsawg Hauv Lub Zos____________________

Lub Chaw Saib Xyuas Kev Ua Phem Rau Cov Neeg Laus Hauv Ib Cheeb Tsam__________________

Tus Xovtooj Menyuam Yaus Raug Ua Phem___________________

Tus Xovtooj Rau Cov Neeg Hluas____________________________

Yog xav paub ntau ntxiv txog cov kev pabcuam rau kis raug ua phem rau hauv tsev uas nyob sab nrauv koj lub zos, thov hu rau:

 • Wisconsin Coalition Against Domestic Violence (Lub Chaw Tiv Thaiv Kev Ua Phem Rau Hauv Tsev Ntawm Wisconsin) (608) 255-0539
 • National Domestic Violence Hotline (Tus Xovtooj Saib Xyuas Kev Ua Phem Rau Hauv Tsev Ntawm Lub Tebchaws) 1-800-799-SAFE (7233)

NCO NTSOOV-HU RAU TUS XOVTOOJ XWM TXHEEJ KUB NTXHOV 911